Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu
przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera
i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające
ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Szczegóły w polityce prywatności